TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I – TARAFLAR

1- SATICI: 
ÜNVANI:ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)
ADRESİ:Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:6 Ümraniye/İSTANBUL
2- ALICI: 
ADI SOYADI / ÜNVANI:(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)
ADRESİ:XXXXX XXXXX XXXXX

II – KONU

SATICI’ nın maliki bulunduğu taşınmazın ALICI’ ya satılmasıdır.

III. ŞARTLAR

1. SATICI, maliki bulunduğu aşağıdaki adreste kain;

İL:XXXXX 
İLÇE:XXXXX 
MAHALLE:XXXXX XXXXXXX XXX

ve tapuya aşağıdaki bilgilerle kayıtlı, kat mülkiyetli taşınmazları,

ADA:XXXXX
PARSEL:XXXXX
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:XXXXX
NİTELİK:XXXXX

aşağıdaki toplam satış bedeli ile satmayı;

RAKAMLA:TL
YAZI İLE YALNIZ:TÜRK LİRASI

ALICI da aynı miktarla almayı taahhüt etmektedir.

 1. Satış bedelli peşin olarak ödenecektir. Tüm bedel ödenmeden tapu tescil ve ferağı yapılmayacaktır.

3.ALICI, verdiği aşağıda belirtilen satın alma teklifi tutarını;

RAKAMLA:TL
YAZI İLE YALNIZ:TÜRK LİRASI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş Genel Müdürlük TR 29 0020 3000 0090 0203 0004 70 numaralı İban hesabına yatıracaktır.

 1. Tapu alım satım harçlarının %50 si ALICI’ ya %50 si SATICI’ ya, döner sermaye ve diğer tüm masrafların tamamı ALICI’ ya aittir.
 2. ALICI, taşınmazı görerek, beğenerek, tüm inceleme ve araştırmaları yaparak, fiili ve hukuki tüm durumlarını bilerek halihazır hukuki ve fiili durumları ile satın aldığını ve ferağını da bu şekilde alacağını kabul etmiştir. SATICI’ nın bu konulara ilişkin olarak herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna göre; ALICI taşınmaza ilişkin mevcut tapu, imar ve sair hukuki durumları inceleyerek ve bunları bilerek aldığını, taşınmazı ferağ anındaki hukuki durumu ile alacağını, taşınmazın tapu kayıtları üzerinde takyidat olduğu, imar ve iskan durumunun olmadığı veya yeterli olmadığı şeklinde bir itirazda bulunmayacağını ve ferağı kabulden kaçınamayacağını kabul etmiştir. Taşınmaz üzerindeki bina, tesisat ve sair inşatlar, bitki ve sair bütünleyici parçalar ile eklentilerinin cinsi, kalitesi ve sair durumları da ALICI tarafından bilinmekte olup, bina, tesis ve sair inşaatın kaliteli olmadığı, imar durumuna, projeye uygun yapılmadığı veya tamamen imarsız, projesiz yapıldığı, eksik, yetersiz, arızalı ve bozuk olduğu, v.s.. hususlara ilişkin olarak ALICI’ nın SATICI ‘dan hiçbir talebi olmayacak ve taşınmazı teslim tarihindeki fiili durumu ile teslim alacaktır. Taşınmazın; yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon ve sair hizmetlerden hukuken ve fiilen yararlanma biçimleri, bu hususlara ilişkin borç, hukuki, teknik ve sair tüm durum ve sorunlar hakkında ALICI gerekli bilgi ve araştırmaya yapmak sureti ile bilgi sahibi olup, bu konularda da SATICI’ dan hiçbir talebinin bulunmadığını kabul etmiştir. Taşınmazın kiracısı, şagili ve sair kullanıcıları ve sair özellik ve durumları hakkında ALICI bilgi sahibi olup, SATICI’ nın taşınmazın tahliye ve boş olarak teslimine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tapu ferağı esnasında SATICI’ nın borç ve yükümlülükleri dışında olması muhtemel her türlü hukuki ve fiili takyidattan ve durumdan dolayı SATICI` nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, ALICI, SATICI’ yı tüm bu ilişki ve sebeplerden dolayı şimdiden kayıtsız, şartsız ve gayrikabili rücu olarak ibra etmiştir.
 1. İşbu sözleşmenin tanzimi ile birlikte mezkur taşınmazla ilgili olarak doğacak Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ALICI tarafından ödenecektir. Tapu satışından itibaren Site apartman aidatları ve Site ilgili çevre düzenlemeleri ve diğer giderler ve bunun gibi tüm masraf ve vergilerden (eski yada yeni planlanmış eklenti, tesis, bina vb.) dahil tüm giderler ve bunun gibi tüm masraf ve vergilerden ALICI sorumludur.
 2. İhtilaf vukuunda SATICI’ nın defter ve muhasebe kayıtları esas alınacak, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Tarafların işbu sözleşmede yer alan adreslerine yapılacak tebligat geçerli bir tebligat sayılacaktır. İşbu sözleşmeden doğacak bilcümle vergi, harç ve resimler ALICI’ ya aittir.
 3. İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen tarihte bir nüsha olarak tanzim ve imza olunmuştur.
 4.  
 5. TARİH:XX/XX/XXXX
  SATICI:ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
  ALICI:XXXXX
  İMZA: 

GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

EFT GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE PAZARLAMA A.Ş.(Winvestate)

Satışa sunduğunuz taşınmazlardan, tapuda aşağıdaki bilgilerle kayıtlı gayrimenkulü;

İL:XXXXX
İLÇESİ / MAHALLESİ:XXXXX XXXXX
ADA:XXXXX
PARSEL:XXXXX
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:XXXXX

satın alma teklifim aşağıdaki gibidir:

RAKAMLA:TL
YAZI İLE YALNIZ:TÜRK LİRASI

Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak;

 • Gayrimenkulü, mevcut hukuki ve fiili durumu (elektrik, su, doğalgaz abonelik durumunu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şüf’a hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) ile önceden görüp, Belediye, Tapu Dairesi vb gibi ilgili resmi kurumlarda araştırma yaptığımı, bu konuda gelecekte Bankanız’dan ve Winvestate’den eksiklik, ayıp, hasar, farklılık ve sair nedenlerle herhangi bir itiraz, dava ve talepte bulunmayacağımı işbu kapsamda her türlü talep ve itiraz hakkımdan peşinen feragat ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 • Alıcı EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Paz. A.Ş’nin Albaraka Türk Katılım Bankası Kozyatağı Şubesi 85-8676866-1 veya TR 65 0020 3000 0867 6866 0000 01 hesabına KDV Dahil aşağıda belirtilen tutarda hizmet bedeli yatıracaktır.
RAKAMLA:TL
YAZI İLE YALNIZ:TÜRK LİRASI
 • Bu taahhütnamede yazılı olan posta adresime, faks veya telefon numarama yapılan bildirimleri geçerli tebligat olarak kabul ettiğimi, adrese geç ulaşma ve P.T.T veya kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerle tebligatın tarafıma geç ulaşmasından Winvestate’i sorumlu tutmayacağımı ve satış bedelinin tamamını yatırmamı takiben Winvestate tarafından belirlenen ve tarafıma şifahi veya yazılı olarak bildirilen günde ilgili tapu dairesinde gerekli belgelerle birlikte hazır bulunacağımı, gayrimenkul tapu devrinin süresinde yapılamaması nedeniyle satın almaktan vazgeçmem durumunda, gayrimenkul için yatırılan teminat, gecikme faizi, tazminat v.b. her ne nam altında olursa olsun hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,

Gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TARİH XX/XX/XXXX
ADI-SOYADI XXXXX XXXXX
TC KİMLİK NO XXXXXXXXXXXX
AÇIK ADRES XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
TELEFON ve CEP TEL X (XXX) XXX XX XX
E-MAİLXXXXXXXX@XXXXXXXX.XXX
İMZA 

Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.