TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN ŞARTNAME 

İşbu Taşınmaz Satış Şartnamesi (“Şartname”), Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Kısaca “THK” olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan taşınmazın E-Teklif hizmetini sunan firma EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. (Kısaca “Winvestate” olarak anılacaktır) aracılığıyla satış koşullarını düzenler.

MADDE 1. TAŞINMAZ MAL SAHİBİNİN BİLGİLERİ:

Ünvanı Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı
AdresiAtatürk Bulvarı No: 33 Opera Altındağ / ANKARA
Telefon Numarası( 0 312 ) 303 73 79
Faks Numarası( 0 312 ) 310 04 13 – ( 0 312 ) 303 72 43

MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

THKTürk Hava Kurumu
İstekliSatışa konu taşınmazı satın almak için talip olan gerçek veya tüzel kişiler.
WinvestateTHK taşınmazlarının pazarlama ve E-Teklif yöntemiyle satış işlemleriyle görevli firma.
E-TeklifTaşınmaz için, internet üzerinden E-Teklif Formu doldurularak verilen fiyat teklifi.
Teklif SahibiSüresi içinde E-Teklif Formu’nu doldurarak taşınmaz için teklifte bulunan istekliler.

MADDE 3. SATIŞIN ŞEKLİ:

Şartname konusu taşınmazların satışı; Elektronik Teklif (E-Teklif) Sistemi ile gerçekleştirilecektir. Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir.

MADDE 4. SATIŞIN KONUSU:

4.1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait 5. (beşinci) Madde’de özellikleri belirtilen taşınmaz malın tamamının satışı için, E-Teklif Sistemi’nin uygulanması.

4.2. Gayrimenkuller ile ilgili olarak Winvestate tarafından verilen bilgiler ve her türlü ilanlar (Satış listesi, Gazete İlanı, İnternet, Afiş) genel bilgi niteliğindedir. THK, gayrimenkulleri mevcut durumlarıyla satışa sunmaktadır. İstekli E-Teklif süresi boyunca; taşınmazı yerinde görmek ve taşınmazın mevcut durumu hakkında gerekli bilgileri (hasar, hisse, imar durumu, iskan, konum, kullanım durumu, tapu takyidatı, proje dosyaları vb.) ilgili kurum ve kuruluşlardan almak ve incelemek ile yükümlüdür. Aksi halde taşınmaz ilgili davaları görmüş, beğenmiş ve kabul etmiştir. THK ve Winvestate taşınmazda oluşabilecek problemlerden, eksikliklerden, değişikliklerden vb. işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 5. TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİ: 

5.1. Adres Bilgileri:
Gayrimenkul No: XXXXAda: XXXX
İl: XXXXXXParsel: XXXX
İlçe: XXXXXXXXAdres: XXXXXXXX XXXXXX XXXX

adres ve tapu bilgileri yukarıda belirtilen taşınmaz, Türk Hava Kurumu’na aittir.

5.2. Taşınmazın mülkiyetinin tamamı Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na aittir. Alıcı ile kiracı veya 3’üncü kişiler arasında doğacak her türlü hukuki ihtilaflardan alıcı sorumludur.

MADDE 6. ALICI BİLGİLERİ:

Adı Soyadı / Firma ise Ünvanı:  XXXXXXX XXXXX
TC Kimlik No. / Vergi No.: XXXXXXXX
Posta Adresi: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
GSM No.: X (XXX) XXX XX XX
E-posta Adresi:XXXXXXXX@XXXXXXXX.XXX

MADDE 6. SATIŞIN YERİ, ZAMANI VE USULÜ:

Bu satış işleminin yürütülmesinde E-Teklif Sistemi uygulanacaktır. Satış kararı, THK Genel Başkanı’nın onayına müteakip yürürlüğe girecek olup; E-Teklif Sistemi, www.winvestate.com/gayrimenkuller internet adresi üzerinden, yayınlanacak ilanda belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecektir. THK, önceden haber vermeksizin bu süreleri tek taraflı biçimde değiştirmeye ve uzatmaya yetkilidir.

MADDE 7. E-TEKLİF VERME HAKKI KAZANMA:

7.1. İstekli, E-Teklif Verme Hakkı kazanabilmek için, öncelikle E-Teklif Bilgilendirme sayfasındaki Başvuru Formu’nu doldurup sisteme kaydolmalıdır.

7.2. İstekli, sisteme kaydettiği GSM numarasına otomatik olarak gönderilen, E-Şartname linki yardımıyla, Zaman Damgalı E-Şartname’yi dijital olarak imzalamalıdır. GSM servis sağlayıcılarından kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan THK ve Winvestate sorumlu tutulamaz.

7.3. İstekli, işbu Şartname Madde 8.1 ve Madde 8.2 kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ addedilen birtakım bilgileri THK ve Winvestate’e aktaracak olup, söz konusu kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 5/2/c uyarınca gereklidir. Winvestate İstekli’den yukarıda bahsedildiği şekilde toplanan kişisel verileri, işbu şartname kapsamında sunulan hizmet kapsamında, hizmetin amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Şartname kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, söz konusu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Şartname kapsamında E-Teklif sistemine katılabilmek için talep edilen nüfus cüzdanı fotokopisinde kan grubu ve din bilgisinin yer alması halinde, İstekli bu bilgilerin KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edildiği hususunda bilgilendirildiğini ve söz konusu kişisel verilerin şartname kapsamında belirtilen amaç ve sınırla bağlantılı olarak işlenmesine açık rıza verdiğini beyan eder.

7.4. İstekli, E-Teklif Verme Hakkı elde etmek için, Madde 8’de belirtilen Teminat Bedeli’ni de, THK’nın aynı maddede belirtilen banka hesabına yatırmalıdır.

MADDE 8. TEMİNAT:

8.1. İstekli firma veya şahıs, E-Teklif verebilmek için, satışa konu taşınmaz için THK’nın belirlediği Başlangıç Bedeli’nin  %3 (üç)’ü tutarında Teminat Bedeli’ni, nakit olarak Kurum’un aşağıda belirtilen banka hesap numarasına, “teklif verilmek istenen gayrimenkul kodu – Teminat Bedeli” açıklamasıyla  yatırmakla  ve dekontunu satış sonuçlanana kadar muhafaza etmekle yükümlüdür.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı                     Vakıfbank                           Iban TR 80 0001 5001 5800 7312 5680 57

8.2. Teminat Bedeli yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, kendisinin veya 1.derece akrabalarının katılım bedeli yatırılmayan veya eksik yatırılan teklifiyle ilgili, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. THK, gerekli gördüğü takdirde dilediği zaman Teminat Bedeli tutarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, kendisine bildirilen tutarda Teminat Bedeli ödemek zorunda olduğunu kabul eder. 

8.3. E-Teklif Verme süresi sonunda, en yüksek teklifi veren ve satış kararı THK tarafından onaylanan Teklif Sahibi’nin ödediği teminat, taşınmazın satış bedelinden mahsup edilecektir. Satış ve tapu devri işleminin gerçekleştirildiği Teklif Sahibi dışındaki diğer İstekliler’in Teminat Bedelleri, yalnızca aşağıdaki durumlarda iade edilecektir: 1. THK’nın teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde, 2. İstekli’nin E-Teklif Sistemi’nde teklif vermesi ancak en yüksek teklifi vererek gayrimenkulü satın alma hakkı kazanamaması halinde, 3. İstekli’nin Teminat Bedelini yatırdığı halde, sistemden herhangi bir teklif vermeden alımdan vazgeçmesi ve bu durumu yazılı başvuruyla bildirmesi halinde. İstekli, Teminat Bedeli’nin iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

  1. THK’nın teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde,
  2. İstekli’nin İhalede teklif vermesi ancak ihaleyi kazanamaması halinde,
  3. İstekli’nin Teminat Bedelini yatırdığı halde, sistemden herhangi bir teklif vermeden alımdan vazgeçmesi ve bu durumu yazılı başvuruyla bildirmesi halinde iade edilecektir.

8.4. Teminat Bedeli İstekliler’e yalnızca işbu Şartname’nin 8.3. Maddesi’nde belirtilen durumlarda iade edilecek olup, iadeyi gerektiren koşulların oluştuğu tarihi takip eden 15 (onbeş) takvim günü içinde, Teminat Bedeli THK tarafından Teminat Bedeli’nin yatırıldığı banka hesabına iade edilecektir. İstekli, bu süre için THK ya da Winvestate’den faiz, tazminat vb adlar altında bir talepte bulunamaz. Teminat Bedeli herhangi bir kişiye devir ve temlik edilemez.

8.5. THK veya Winvestate, Türk Borçlar Kanunu’nun 280/3. Maddesi uyarınca satılanın ayıbından ve zaptından sorumlu değildir. Müşteri E-Teklif uygulaması süresince gayrimenkulü gezme ve tapudan kontrol etme imkanına sahiptir ve bu konuda İstekli gelecekte THK’dan veya Winvestate’den ayıp, eksik, farklılık, zapttan, sorumluluk vb. nedenlerle herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, İstekli taşınmazın satışına hak kazandığı takdirde gayrimenkulün durumundan dolayı Teminat Bedeli’nin iadesini talep edemeyecek olup Teminat Bedeli yalnızca işbu Şartname’deki 8.3 Madde’de açıkça belirtilen hallerde iade edilebilecektir.

MADDE 9. E-TEKLİF VERME:

9.1. Satış yöntemini THK belirler. Her bir gayrimenkul için E-Teklif süresi, www.winvestate.com/gayrimenkuller internet adresinde, satışa konu taşınmazın satış ilanı yayınlanmaya başladığı anda başlayacaktır. THK, dilediği teklifi esas alarak satışı sonuçlandırabilir. THK’nın uygun gördüğü satış yöntemi dışında bir yöntemle verilen teklifler geçersiz sayılır. Bununla birlikte, THK satış yöntemini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. 

9.2. İstekli tarafından www.winvestate.com adresinden E-Teklif sistemine giriş yapılarak teklif verilecektir. Sadece Teminat Bedeli yatırılan gayrimenkul için teklif verilebilecek olup, E-Teklif süresince verilmiş teklifin sadece arttırılması mümkün olabilecektir.

9.3. E-Teklif süresi içinde, başka İstekliler de Teminat Bedeli yatırmak ve sisteme kaydolmak suretiyle, satışa konu aynı taşınmaza teklif verebileceklerdir.

9.4. İstekli, sisteme kaydettiği e-posta adresine ve GSM numarasına SMS yoluyla, gönderilen “kullanıcı adı” ve “şifre” yardımıyla, E-Teklif Sistemi üzerinden, satışa konu taşınmaz için fiyat teklifini iletmelidir.

9.5. İstekli, an itibariyle verilen En Yüksek E-Teklif Tutarı’nı, belirlenen minimum teklif yükseltme tutarının katları halinde artırmak koşuluyla dilediği kez teklif verebilir. En az bir kez teklif veren İstekli, Teklif Sahibi niteliği kazanır.

9.6. İstekli, satışa konu taşınmaz için ilk teklifi veren konumundaysa, henüz En Yüksek Teklif Tutarı bulunmadığından, THK tarafından belirlenen Başlangıç Bedeli tutarında teklif vermelidir.

9.7. İstekli, THK’ya ait taşınmaza ilişkin fiyat teklifini, www.winvestate.com/gayrimenkuller internet adresindeki satış ilanında, tarih ve saati olarak belirtilen E-Teklif süresi sona ermeden, sisteme kaydetmekle yükümlüdür. Bu tarih ve saatten sonraki E-Teklifler kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.

9.8. THK, birden çok Teklif Sahibi’nin teklif verdiği gayrimenkuller için, Teklif Süresi’nin son 1 (bir) saati içinde en az 1 (bir) yeni teklif verilmiş olması durumunda, Teklif Süresi’ni 1’er (birer) saatlik zaman dilimlerinde uzatma uygulaması gerçekleştirebilir. İlan yayından kalktıktan sonra, süre uzatımlarındaki E-Teklif sürecine, süresi içinde o gayrimenkule teklif vermiş olan Teklif Sahipleri katılabilir. Bu süreler içinde, Teklif Sahipleri, o gayrimenkule yeni bir teklif verilmesi halinde, SMS ile bilgilendirilirler ve dilerlerse son verilen teklifin üzerinde olmak koşuluyla, bir sonraki saat diliminin sonuna kadar tekliflerini artırabilirler. Bu durumda, E-Teklif Sistemi’ndeki Teklif Süresi yeni bir teklif verilmeyene kadar, 1’er saatlik dilimler halinde otomatik olarak uzatılmaya devam eder. Yeni teklif verilmeyen saat dilimi sonunda, E-Teklif süresi sona ermiş olur.

9.9. Tekliflerin çeşitli nedenlerle ulaşmaması veya internet, telefon, GSM hatlarındaki sorunlar veya yanlış kullanıcı şifresi girilmesi sonucu hesabın bloke olması nedeniyle, www.winvestate.com internet adresinde teklif verilememesi halinde, İstekli THK’yı veya Winvestate’i sorumlu tutmayacağını ve THK veya Winvestate’den herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

9.10. www.winvestate.com adresi üzerinden teklif veren İstekli, hiçbir durumda teklifini geri çekemez. İstekli, THK’nın teklifini kabul ettiğini bildirmesi sonrasında herhangi bir nedenle teklifinden vazgeçmesi veya satın almak istememesi halinde THK ve Winvestate’in uğradığı veya uğrayacağı zararlardan sorumludur. Böyle bir durumda, İstekli tarafından ödenen Teminat Bedeli iade edilmeyecek, ayrıca hiçbir ihbar ve ihtara, hüküm almaya gerek olmaksızın Teminat Bedeli irat kaydedilecektir.

9.11. İstekli, Teminat Bedeli’ni yatırdığı halde kullanıcı adı ve şifresiyle www.winvestate.com adresine giriş yaparak internet üzerinden teklif vermediği takdirde E-Teklif sürecine katılmamış sayılacaktır.

MADDE 10. E-TEKLİF SÜRECİNİN SONUÇLANDIRILMASI:

E-Teklif süresi sonunda, en yüksek tutarı teklif eden Teklif Sahibi, THK Genel Başkanlığı’nın onaylaması koşuluyla, o taşınmazı satın almaya hak kazanır.

MADDE 11. SATIŞIN ONAYLANMASI VEYA REDDİ:

11.1. E-Teklif süresi bitimini takip eden ilk 5 (beş) iş günü içinde satış kararı, THK Genel Başkanı tarafından onaylanır veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edilir.

11.2. Türk Hava Kurumu 4734 sayılı yasaya  tabi olmadığından, Madde 9’de belirtilen Teminat Bedeli’ni yatırmış olsa dahi ihtiyari olarak teklif vermesini uygun görmediği İstekli’nin E-Teklif sürecine katılımı için izin vermemeye, verdiği teklifleri iptal etmeye ve/veya resmi tapu devir işlemleri yapılana kadar satış kararından dönmeye, E-Teklif işlemini iptal etmeye, E-Teklif şartlarını değiştirmeye, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamaya, dilediği şartlarda dilediği kişilere, kurum veya kuruluşlara satış yapmaya, satışı dilediği teklifi uygun görerek sonuçlandırmaya veya iptal etmeye her aşamada herhangi bir açıklama yapmak zorunda olmaksızın tek başına yetkilidir. İstekli, en yüksek teklifi vermiş olsa dahi bu teklif gayrimenkulleri alma hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacağı gibi THK’yı satış yapmaya da zorlayamaz. İstekli, bu karar nedeniyle THK veya Winvestate’den herhangi bir hak ve zarar iddiasında bulunamaz. THK’nın satıştan vazgeçmesi halinde, İstekli’nin yatırmış olduğu Teminat Bedeli işbu Şartname’de belirlenen şartlar dahilinde kendisine iade edilir.

MADDE 12. KESİNLEŞEN SATIŞ KARARININ BİLDİRİLMESİ:

E-Teklif sonucunun THK Genel Başkanlığı tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, satış kararı, en yüksek Teklif Sahibi’ne, tebligat adresine postayla, e-posta ve SMS yoluyla yazılı olarak tebliğ edilir.

MADDE 13.VERGİ RESİM VE HARÇLARLAR, MALSAHİBİ İLE ALICIYA AİT MASRAFLAR:

13.1. Mal sahibine (THK’ya) ait masraflar: Tapu devrinden önceki tarihlere ait su, tüm harçlar ve elektrik tüketim borçları THK’ya aittir.

 13.2.Alıcıya ait masraflar:

13.2.1. Gerek görüldüğü takdirde, Tapu Sicil Müdürlüğüne ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harçlar, döner sermaye bedelleri ve benzer giderler, damga vergileri alıcıya aittir. İdare alıcının üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

13.2.2. Madde 13.2.1’de yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, alıcı tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Alıcı, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

13.2.3. Türk Hava Kurumu 1606 sayılı yasa gereğince tüm vergi, resim ve harçlardan muaftır.

13.2.4. Madde 14.2’de belirtilen Winvestate şirketine ödenecek hizmet bedeli.

MADDE 14. SATIŞ BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ:

14.1. THK Genel Başkanlığı’nın satış kararını onaylanıp tebliğ ettiği tarihten itibaren, 7 (yedi) takvim günü içerisinde satın almaya hak kazanan Teklif Sahibi, teklif ettiği taşınmaz malın bedelini, yatırdığı Teminat Bedeli’ni mahsup etmek suretiyle, Türk Hava Kurumu’nun aşağıdaki banka hesap numarasına yatırmakla yükümlüdür. Teklif Sahibi, ödeme dekontunu da, THK’nın talebi üzerine ibraz edebilecek şekilde muhafaza etmek zorundadır.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı                      Vakıfbank                           Iban: TR 80 0001 5001 5800 7312 5680 57

14.2. Teklifi onaylanan E-Teklif Sahibi, ayrıca teklif tutarı üzerinden %2,5 (ikibuçuk) + KDV E-Teklif sistemi hizmet bedelini, kesilecek fatura karşılığında, Winvestate’in aşağıda belirtilen hesabına yatıracak ve sonrasında tapu devir işlemi başlayacaktır.

EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. Vakıfbank     Iban: TR 94 0001 5001 5800 7309 7829 35

14.3. Satış kararı THK Genel Başkanlığı tarafından onaylanıp kendisine tebliğ edilen Teklif Sahibi tarafından, Madde 16’da belirtilen süre içinde, mücbir sebepler (Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı vb.) haricinde taşınmaz malın bedeli yatırılmadığı takdirde, ödediği teminat kayıtsız şartsız THK’ya gelir kaydedilecektir. THK Genel Başkanlığı, bu durumda en uygun ikinci teklif sahibine satış kararı alabileceği gibi E-Teklif Verme ve Artırma işlemini iptal ya da yeniden düzenleme kararı da alabilecektir.

MADDE 15 SATIŞ İŞLEMİ

15.1. E-Teklif süresi sonunda, satışa konu taşınmaz için THK tarafından onaylanan Teklif Sahibi, tapu işleminin başlatılması için, gerçek kişi ise, nüfus cüzdan fotokopisi; tüzel kişi ise imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi örneği, ticaret sicil müdürlüğünden alınan güncel faaliyet belgesi, yetkili kişilerin kimlik örnekleri ve vergi levhası ile Teminat Bedeli ve Satış Bedeli’nin yatırıldığına dair dekontu, THK ve Winvestate’e elektronik ortamda göndermelidir.

15.2. Teklif Sahibi, gayrimenkul satış bedelini öderken kredi kullanacaksa, tapu devri sırasında kredi kullanacağı bankanın kredi tutarı kadar bloke çek veya ilgili bankadan alınan kredi taahhütnamesini getirmesini sağlayacaktır.

15.3. THK tarafından tapu devri ve gayrimenkulün teslimi, satış bedelinin tamamının (yatırılan Teminat Bedeli mahsup edildikten sonra) İstekli tarafından THK’na ödenmesinden sonra yapılacaktır. Kural olarak, işbu Şartname’yi imzalayarak E-Teklif sistemine katılan kişi ile tapu devrinin yapılacağı kişi aynı olmalıdır. Teklif Sahibi’nin tapu devrinin bir başkası adına yapılmasını talep etmesi halinde bu durumun THK tarafından onaylanması ve onay halinde Şartname’yi imzalayan Teklif Sahibi’nin hem de tapuyu devralacak kişinin, THK tarafından kendisine sunulan muvafakatnameyi imzalaması şarttır. THK’nın hiçbir şekilde onay verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 16. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR:

16.1. E-Teklif Verme ve Artırma süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

16.1.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

16.1.2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek veya rekabeti etkileyecek davranışlarda bulunmak.

16.1.3. Sahte belge düzenlemek, kullanmak, sahte ve yanıltıcı bilgi vermek veya bunlara teşebbüs etmek.

MADDE 17. TEBLİGAT ADRESİ:

İşbu şartname kapsamında İstekli, E-Teklif başvuru formunda kaydettiği adresin yasal adresi olduğunu beyan ve kabul eder; bu adrese yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa da tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu 21. maddesinin uygulanmasını; adresinin değişmesi halinde noter kanalıyla adres değişikliğini THK’na ve Winvestate’e bildirmedikçe bundan doğabilecek zarardan THK ve Winvestate’i hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, THK ve Winvestate’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, işbu Şartname’de belirttiği adresine yapılacak tebligatın ya da vermiş oldukları e-posta ve kep adreslerine yapılan tebligatların, PTT’deki gecikmeler veya adres değişikliği nedeniyle geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından THK ve Winvestate’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bu konuda hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 18. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ:

Doğacak ihtilafları çözmeye Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 19. SONUÇ:

19.1. İşbu Satış Şartnamesi bu madde de dahil olmak üzere 6 (Altı) sayfa ve 19 (Ondokuz) maddeden ibaret olup E-Teklif Sistemi dokümanları bütün olarak değerlendirilecektir.

19.2. İstekli, Şartnamenin her sayfasını elektronik ortamda okuyup, incelendiğini, içeriği anlayarak tüm maddeleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt ettiğini, yine işbu şartnameyi elektronik ortamda imzaladığını  kabul eder.

19.3. THK’nın veya Winvestate’in işbu Şartnameden doğan bir hak, yetki ve imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez.